Kategorie

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Platformy B2B oraz strony www.pol-papier.pl zwanej dalej: Serwisem B2B.

2. Właścicielem B2B i równocześnie administratorem danych osobowych jest Pol-Papier sp. z o. o.  prowadzący działalność przy ul. Nowa 5A, 42-240 Rędziny/Kościelec , NIP: 9492258305, Regon: 52376353, zwany dalej Pol-Papier Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

3. Korzystając, czy to przeglądając, czy używając serwisu B2B akceptują Państwo zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą z serwisu B2B obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane:

   - do realizacji umowy zgodnie z Regulaminem (dostępny na stronie https://www.pol-papier.pl/pl/page/regulamin) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

   - do realizacji prawnie uzasadnionych celów Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, które dotyczą kontaktu w sprawach dotyczących obsługi klienta, utrzymania i rozwoju STREFY B2B, zarządzania procesami handlowymi i zarządczymi, profilowanie, dochodzenia lub obrony roszczeń naszej Spółki lub do wykazania zgodności przetwarzania z obowiązującymi przepisami prawa i zawartymi umowami.

W przypadku, kiedy od użytkownika pobierana jest oddzielna zgoda, dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

§1. Sposób zbierania danych

1. Pol-Papier sp. z o. o. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta;
b) składania zamówienia;
c) przeglądania strony podstawowej oraz platformy B2B;
d) zapisania się na newsletter ze stron podanych w pod punkcie c).

3. W przypadku dokonywania rejestracji konta w B2B, Klient podaje poniższe dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
– kod pocztowy i miejscowość;
– ulica wraz z numerem lokalu.
c) imię i nazwisko;
d) nazwę Przedsiębiorcy lub osoby prawnej lub osoby nieposiadające osobowości prawnej lub imię i nazwisko osoby reprezentującej;
e) numer telefonu;
f) numer NIP.

4. Podczas rejestracji konta w B2B Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

5. W przypadku składania zamówienia w B2B, Klient podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
– kod pocztowy i miejscowość;
– ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) nazwę Przedsiębiorcy lub osoby prawnej lub osoby nieposiadające osobowości prawnej lub imię i nazwisko osoby reprezentującej

6. Rozróżniane są dwa rodzaje danych adresowych:
– adres rozliczeniowy – to dane na jakie ma zostać wystawiony dokument zakupu czyli np. faktura;
– adres dostawy – to dane na jakie ma zostać wysłane zamówienie, domyślnie to adres rozliczeniowy jednak Klient może podać w składanym zamówieniu inny adres dostawy.
Edycji oraz dodania innych adresów dostawy można dokonać w ustawieniach konta. Składając zamówienie proszę pamiętać o wskazaniu aktualnego adresu dostarczenia zamówienia.

7. W przypadku podania podczas rejestracji konta/składania zamówienia w B2B danych osobowych budzących wątpliwość co do ich autentyczności, Serwis B2B zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji i odmowy realizacji takiego zamówienia.

8. W przypadku przeglądania strony www.pol-papier.pl oraz platformy B2B oraz w zakresie dotyczącym pkt. 3, 4 i 5 zbierane są również dodatkowe informacje takie jak adres IP przypisany do komputera Odwiedzającego lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, informacje o linkach i odnośnikach klikniętych przez Odwiedzającego. Informacje te są zbierane wyłącznie w celach statystycznych oraz informacyjnych dla bezpieczeństwa platformy.

9. Zanim Klient ujawni nam dane osobowe innej osoby (osoby trzeciej), musi uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

 

§2. Sposób wykorzystywania zebranych danych

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w B2B dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Nie sprzedajemy danych osobowych firmom/osobom trzecim.

2. W przypadku dokonania zakupu w B2B, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów przez Przewoźników:
a) firmie kurierskiej UPS;
b) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie;

3. W przypadku przeglądania strony wizytówkowej oraz B2B dane mogą być przekazywane następującym podmiotom w celu prowadzenia statystyki, analizy oraz profilowania reklam na stronie:
a) Google dla Google Analytics;
b) Facebook dla Facebook Pixel;

4. Pol-Papier sp. z o. o. nie będzie bez wyraźnej zgody Klienta przekazywać danych osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego.

§3. Pliki cookies oraz adres IP

1. Serwis B2B używa niewielkich plików, zwanych cookies. Pliki cookie (popularne „ciasteczka”) są to pliki zapisywane na urządzeniu (np. smartfon, tablet, komputer), na którym zainstalowana jest i używana przeglądarka internetowa służąca do przeglądania strony internetowej B2B (jeżeli pozwala na to przeglądarka).

2. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas po którym wygasa oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez B2B produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników odwiedzających stronę internetową. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszej platformie zakupowej). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.

3. Przeglądając serwis B2B użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie. Dzieje się to przez zezwalanie na obsługę tych plików w konfiguracji przeglądarki internetowej.

4. Zapisywanych na komputerze Klienta informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.

5. W przypadku nie wyrażenia przez użytkownika zgody na używanie plików cookie („ciasteczek”) Klient powinien wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej bądź zaprzestać przeglądania serwisu B2B. W celu wyłączenia obsługi plików cookie („ciasteczek”) należy zmienić konfigurację używanej przeglądarki internetowej. Można to wykonać korzystając z instrukcji obsługi użytkowanej przeglądarki. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookie korzystanie z serwisu B2B będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Serwis B2B może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych do których się odwołuje np. YouTube czy serwisów społecznościowych . Serwis B2B nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

7. Tożsamość użytkownika B2B nie jest ujawniana za pomocą plików cookie.

8. Pliki cookie na stronie B2B nie przechowują żadnych danych osobowych użytkownika.

§4. Dostęp do danych osobowych i ich bezpieczeństwo

1. Dane osobowe zbierane przez Pol-Papier sp. z o. o. za pośrednictwem serwisu B2B są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem B2B mają jedynie uprawnieni pracownicy i kontraktorzy Pol-Papier sp. z o. o.

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w https://www.pol-papier.pl/   „Sposób wykorzystywania zebranych danych”.

4. Pol-Papier sp. z o. o. zapewnia każdemu Klientowi prawo dostępu do swoich danych oraz ich aktualizacji.
Poprzez stronę 
https://www.pol-papier.pl/ (po zalogowaniu się na swoje konto) lub poprzez kontakt pod adresem  biuro@pol-papier.pl  każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych poprzez zgłoszenie takiego wniosku w panelu klienta (po zalogowaniu się na swoje konto) lub poprzez e – mail: biuro@pol-papier.pl . Pol-Papier sp. z o. o. może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w serwisie B2B regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Pol-Papier sp. z o. o. roszczeń od danego Klienta.

6a. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do Platformy B2B.

6. Klient jest zobowiązany do zmiany hasła co 30 dni w celach bezpieczeństwa. Platforma B2B nie wymusza zmiany hasła. W przypadku utraty hasła można je odzyskać przez formularz „Nie pamiętam hasła”. Po wpisaniu adresu email przypisanego do konta zostaje na nie wysłany link formularza zmiany.

7. Pol-Papier sp. z o. o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 

§4. Okres przechowywania

Dane osobowe w serwisie STREFA B2B będą przetwarzane

- przez okres niezbędny do prawidłowego działania STREFY B2B;

- w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

- jeśli dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

Natomiast dane osobowe w innych systemach i w dokumentacji papierowej będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz niezbędny do dochodzenia praw z tytułu zawartych umów lub dokonanych transakcji.

 

§5. Niezapowiedziane wiadomości

1. Pol-Papier sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do B2B (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

2. Informacje komercyjne są filtrowane przez nas w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie – nie częściej niż raz na tydzień.

3. W przypadku zakupów z terminem płatności Pol-Papier sp. z o. o. zastrzega sobie prawo przysłania przypomnienia o zbliżającej się płatności lub jej przeterminowaniu – nie częściej niż raz dziennie.

 

§6. Prawa osób

Klientowi przysługują prawa kontroli treści swoich danych osobowych, oraz  ich aktualizacji w sposób opisany w §4.

 

§7. Zgoda

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w konkretnym podanym celu, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Zgoda taka jest pobierana dobrowolnie od osoby i może ona zostać wycofana w każdym czasie.  Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych osobowych Klienta, które było realizowane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

§8. Zmiany Polityki Prywatności

1. Jako Administrator danych osobowych Pol-Papier sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Każdego Klienta B2B obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: it@pol-papier.pl

 

§9. Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pomocą strony https://www.pol-papier.pl/pl/page/kontakt

Zawsze można uzyskać informacje poprzez wysłanie korespondencji na adres pocztowy:

Pol-Papier sp. z o. o. , ul. Nowa 5A, 42-240 Rędziny/Kościelec

e-mail: biuro@pol-papier.pl

Można także kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: it@pol-papier.pl

Proszę czekać, trwa ładowanie...